Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Vinohrady

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Vinohrady a kandidátech ČSSD za Brno-Vinohrady.

 


Vážení vinohradští spoluobčané

Út 02.09.2014 18:24

Slovo starosty

dne 13. června, onen den připadl právě na pátek (a někteří přikládali význam i tomu, ze byl úplněk), se mi naskytla jedinečná a čest posilující událost. V onen den navzdory úplňku, třináctce i pátku jsem pocítil velkou radost, zažil jedinečnou situaci i výjimečný den a snad o trosku více jsem pochopil smysl bytí, smysl života, smysl užitečného života. Ano, v pátek třináctého, po úplňku, jsem měl onu zvláštní čest setkat se a popřát (v jistém předstihu) naší nejstarší (a také velmi moudré) vinohradské občance paní Bedřišce Kohlerové. Přát k život­nímu jubileu není pro mne nijak výjimečné poslání. Jubilantů v požehnaném věku, ke kterým kráčím několikrát měsíčně s gratulací a posílám blahopřejný dopis, máme u nás na Vinohra­dech, zaplatpámbů, slušnou řádku. Jubileum paní Kohlerové je však přece jenom kapánek mimořádnější. Ona totiž paní Bedřiška Kohlerová si v těchto dnech připomíná 107. výročí svého narození (ano, čtete to správně: sto sedmé). Jubilantka je nepochybně nejstarší oby- vatelkou či obyvatelem naší obce, je však zřejmě i nejstarší občankou naší republiky. Na svět přišla 1. června roku 1907 v tenkrát malém městečku Meranu. Merano bylo v čase narození paní Bedřišky součástí rakousko-uherské monarchie, leželo v její západnípředlitavské části, tak zvané Cisleithanii (česky Cislejténě či Cislajtánii). Dnes je Merano pevnou součástí území Italské republiky. Paní Kohlerová na toto téma někdy vtipkuje, že je tedy vlastně Italka. To ovšem jen tak žertuje, považuje se totiž bezvýhradně za Češku, českou občanku. I celý její život a život její rodiny, která se záhy po konci první světové války v roce 1918 a po rozpadu monarchie vrátila zpátky do nově tehdy vzniklého Československa, byl životem pro svobod­nou československou vlast. Ona i její generace, jakož i další generace vyrůstající v době první republiky, se hrdě a aktivně hlásily k principům a ideálům mladého československého státu. A také tito vlastenci pro svou zemi (a tedy i pro nás) mnohé podstatné udělali, vytvořili. Přeji paní Bedřišce Kohlerové za nás, vinohradské spoluobčany, zdraví, šťastný a požehnaný život v naší obci. Přeji naší nejstarší a milé jubilantce, aby ji i nadále neopouštěla dobrá nálada, kterou těší i své okolí. Přeji jí, aby ji stále provázel pro ni typický jemný a chytrý humor, který je tak nakažlivý. Vážená paní Bedřiško Kohlerová, přeji Vám vše dobré. A za vše děkuji.

Vážení Vinohradané, žádám Vás, zejména Vás ze severovýchodního konce Vinohrad (z ob­lasti ulice Prušánecká) o strpení a pochopení. V nejbližších dnech započnou práce na zlepše­ní průjezdnosti silniční komunikace probíhající při zadních traktech domů na Prušánecké ulici číslo 2, 4 a 6. V tomto prostoru bude provedena přeložka dnešního chodníku tak, aby byla vytvořena nová parkovací místa při dvojsměrné komunikaci. Stavebními pracemi bude

zlepšena dnešní nedobrá průjezdnost touto vinohradskou silnicí. Součásti stavební činnosti bude rovněž přeložka veřejného osvětlení a vyřešení odtoku vody v ohbí komunikace, kde se po silněj­ších deštích voda koncentruje a pomalu (či dlouze - vyberte si) odtéká. Práce započnou podle smlouvy ve středu 25. června a dokončeny budou v pondělí 25. srpna. Náklady na přeložku chod­níku, dobudování komunikace a zřízení nových parkovacích míst i na přeložku veřejného osvětlení si vyžádají částku jeden milion a sto tisíc korun. Peněz je to vskutku hodně, leč úpravu komuni­kace, její lepší průjezdnost, zbudování nových parkovacích míst a přeložení současného chodníku a veřejného osvětlení nebylo možné déle odkládat. Práce byly nasměrovány do letního (prázdni­nového) období záměrně, aby obtěžovaly co nejmenší počet Vinohradanů. Přes léto, přes prázdni­ny, bývají i Vinohrady více opouštěny obyvateli, kteří se rozjíždějí do všech koutů země a bez nad­sázky též do rozličných končin světa.

Vážení spoluobčané, léto, jako ostatně každý rok touto dobou, přichází i k nám na Vinohrady. K letním dnům se u nás neodmyslitelně váže čas prázdnin a doba dovolených. Tyto slastné a mno­hými toužebně očekávané chvíle tedy nadcházejí. Vinohradská školní mládež i se svými pedagogy bude jistě zaslouženě po dva měsíce odpočívat či se plně věnovat prázdninové zábavě doma nebo za hranicemi naší země. My starší, kteří na prázdniny již jen vzpomínáme, jsme také nadáni rados­tí z volných dnů. Je jich oproti prázdninám méně a nazývají se dovolenou. Ale radost a očekávání také přinášejí. Vážení spoluobčané - miminka, děti, žáci, studenti, dospělí, senioři... zkrátka všichni Vinohradané, přeji Vám příjemné a hezkými zážitky prolnuté dny prázdnin a dovolených. Ať se Vám daří a vyplní vše, co si od letních dnů volna slibujete. Především Vám však přeji šťastný a klidný návrat z cest, pobytů u moře, u babiček a tak dále a tak podobně, domů na Vinohrady.

Vážení Vinohradané, dovolte mi na samý závěr červencového úvodníku učinit stručné po­dotknutí. Mnozí se mne tážete co na Vinohradech „provádějí" mužové s vrtnou soupravou. V měsí­ci červnu vrtali do země před radnicí a svou činnost i vrtnou soupravu přeloží ještě na několik míst v naší obci. Jde o geologický průzkum vinohradského podloží, který již nějaký čas probíhá a je činěn ve spojitosti s budoucím brněnským velkým městským okruhem. Průzkum si klade za cíl přesně zmapovat geologické podmínky na Vinohradech. Geologický průzkum má také přímou sou­vislost s velkým městským okruhem a jeho tunelovou částí, která má být vedena pod zemí na roz­hraní Vinohrad a Zidenic.

Vážení Vinohradané, přeji Vám krásné letní dny a týdny.                                             

PhDr. Jiří Čejka, starosta