Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Vinohrady

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Vinohrady a kandidátech ČSSD za Brno-Vinohrady.

 


Volební program ČSSD pro Brno-Vinohrady 2014-2018

St 06.08.2014 11:37

Senátní a komunální volby 2014

Vážení vinohradští spoluobčané,

v čele vinohradské radnice stojíme z Vaší vůle již třetí volební období. Po onu dobu vinohradskou obec spravovali naši zástupci v čele se starostou PhDr. Jiřím Čejkou. Je pouze na Vás, na Vaší úvaze, posoudit v nadcházejících obecních volbách jak jsme si vedli. Dovolíme si zmínit některé podstatnější kroky, které jsme ve prospěch vinohrad učinili. Za našeho působení bylo konečně dostavěno kdysi nevzhledné torzo uprostřed Vinohrad na Pálavském náměstí - za přispění výrazné státní dotace. Dnes jsou zde umístěny byty, garáže, prodejna Albert, řada dalších prodejen i Vinohradský společenský sál. Zasadili jsme se o vybudování velkokapacitního garážového domu na Vlčnovské ulici. V letech 2007-2010 jsme opravily a zateplili všechny obecní domy. Stavebními náklady na tuto regeneraci obecního bytového fondu obnášely 254 milionů korun; 67 milionů korun jsme na regeneraci získali v podobě dotace z fondu rozvoje bydlení města Brna. Obyvatelům obecních bytů jsme zajistili měřitelnost všech čerpaných energií. Stanovili jsme a držíme výrazně nejnižší nájemné v obecních bytech v rámci města Brna i celé republiky. Naší péčí byl rozšířen centrální vinohradský park. V letech 2006-2010 jsme provedli masivní výsadbu veřejné zeleně - tedy stromů a keřů v celých Vinohradech. I výsadbu zeleně jsme ve značné míře hradili z dotací státu. Byla zbudována a rekonstruována hřiště pro děti. Byla plně zrekonstruována námi spravovaná Základní škola na Mutěnické ulici, včetně školního hřiště. Vinohrady se staly vinařskou obcí s vlastním vinohradem. Vinařská i vinohradnická tradice jižní Moravy se upevňuje i u nás. Známkou rostoucího zájmu o folklor i vinařství je i tradiční a stále populárnější  Vinohradská výstava vín.. Za našeho úsilí byly ve značné míře podporovány kulturní, společenské i sportovní aktivity vinohradských kroužků, klubů, klubu seniorů i jednotlivých občanů. V rozpětí let 2011-2013 byla uskutečněna rekonstrukce komunikací na Pálavském náměstí. V loňském roce jsme opakovaně dali stop hernám v podobě rozhodnutí o zákazu zřizování nových heren a zrušení heren současných na celém vinohradském území. Ve výčtu dalších úspěšných a prospěšných kroků by se dalo dlouze pokračovat. Vážení Vinohraďané, velmi si vážíme Vašich hlasů, které nám umožnily a umožňují  prosazovat naše společné vidění rozvoje Vinohrad. Na vinohradské radnici hodláme i nadále prosazovat, hájit a zajišťovat klidný, zdravý, spokojený a bezpečný život všem slušným lidem.

Zásadní body našeho volebního programu:

Myslíme na Vás a jsme pevně odhodláni pracovat pro blaho obyvatel naší městské části:

Na naplňování rozumného a pro občany přínosného rozvoje naší vinohradské obce jsme připraveni v budoucím zastupitelstvu spolupracovat se všemi politickými silami, které budou zastávat principy zdravého, klidného, spokojeného a kultivovaného života všech vinohradských obyvatel.

Životní prostředí – zelení proti „betonování“, hluku a prašnosti:

Otázky a problémy naší městské části spojené s tvorbou a ochranou životního prostředí považujeme i nadále za naši programovou prioritu. Jsme zásadně proti výstavbě, která by měla za následek další úbytek zeleně v městské části. Naopak i nadále budeme prosazovat zlepšování životního prostředí promyšlenými kroky, a to i ve spolupráci s Vámi. Jde nám zejména o čistotu vinohradského ovzduší, jehož kvalitu budeme i v budoucnu podrobovat kvalitnímu měření. Po neuskutečnění záměru aqvaparku v údolí pod Hády (z nepřekročitelných majetkoprávních důvodů) se zasazujeme společně s městem Brnem o zbudování obdobného zařízení v prostoru Růženina dvora. Náš záměr je nyní velmi reálný a v příštím roce by mohlo být započato s jeho uskutečňováním.


Bydlení na Vinohradech – jeden z hlavních úkolů:

Budeme i nadále garantem průhledného hospodaření s obecními byty. Privatizaci obecních domů a bytů považujeme za ukončenou. I nadále budeme v obecních domech držet stávající, tedy nejnižší nájemné v Brně (zřejmě i v republice). Jinými slovy, pokud budeme vládnout na vinohradské radnici, nebudeme, zejména ze sociálních důvodů, nájemné zvyšovat.  

Systém dopravy musí sloužit – ne obtěžovat:

Prosadili jsme a dále budeme rozhodně prosazovat průtah velkého městského okruhu (VMO) podzemním tunelem mezi Židenicemi a naší městskou částí. Budeme pozorně sledovat vývoj kolem VMO a případně zamezíme tomu, aby v souvislosti s budováním okruhu nevzniklo jakékoli provizorium, které by nepříznivě zasahovalo do života na Vinohradech. S novým vedením Brna chceme dojednat a budeme prosazovat obnovení linky č. 78 v původní trase. Budeme usilovat o zvýšení četnosti rozjezdů na trolejbusových linkách č. 25, 26 a 27. Budeme se zasazovat o přímé spojení Vinohrad s centrem Brna. Jsme si vědomi kritické situace s parkováním nejen v Brně, ale i na Vinohradech. I nadále proto budeme podle možností zřizovat nová parkovací místa a zvážíme, po diskuzi s vinohradskou veřejností, zavedení rezidenčního parkování v obci. Ke zlepšení parkovacích podmínek připravujeme ve spolupráci se soukromým investorem výstavbu parkovacího domu na Věstonické ulici v jižní části Vinohrad (vedle bývalého K masa). I nadále budeme pokračovat v rozšiřování bezbariérové úpravy sídlištních komunikací a veřejných objektů. 

Školství, zdravotnictví a sociální péče zasluhují značnou pozornost:

Kompletně jsme opravili námi spravovanou ZŠ Mutěnická. Připravujeme kompletní opravu budovy bývalé ZŠ Bzenecká za pomoci dotací z evropských fondů. Objekt bude i nadále sloužit převážně vzdělávání a školským potřebám. Bývalou školní jídelnu během regenerace hodláme přeměnit ve více funkční prostor uspokojující kulturní, společenské i sportovní potřeby (koncerty, plesy, divadlo, filmová projekce, společenská setkávání, cvičení a další). Nadále budeme plně podporovat všechny čtyři vinohradské mateřské školy. Zahájili jsme a budeme pokračovat v regeneraci všech čtyř vinohradských mateřských školek. Vzdělání a výchovu našich dětí považujeme za jeden z nejdůležitějších úkolů. V podmínkách městské části budeme usilovat o všeobecné posílení sociální oblasti a citlivější přístup k potřebným občanům, především k seniorům a rodinám s dětmi.

Podpora sportu – stop kriminalitě:

V oblasti sportu budeme podporovat všechny aktivity volného času, které náležejí modernímu životnímu stylu, a které jsou určeny všem věkovým kategoriím. Zvláštní pozornost a podporu budeme věnovat práci s dětmi a s mládeží. Trváme na umožnění plného využívání sportovních ploch při vinohradských školách širokou sportovní veřejností. Budeme prosazovat, aby všechny školní tělocvičny i nová hala při ZŠ Čejkovické sloužily široké sportovní obci.   

Kulturní Vinohrady:

Jednoznačně hodláme nadále prosazovat všechny kulturní aktivity na Vinohradech (Vinohradskou výstavu vín, hody a podobně) a zvyšovat tak soužití nás, vinohradských obyvatel, se svou obcí. Budeme i v budoucnu podporovat vinohradskou pobočku Knihovny Jiřího Mahena, Kulturní, vzdělávací a informační centrum, Senior klub, vinohradské hasiče a všechny další kulturní a společenské spolky a instituce působící na našem území. Budeme pokračovat v rozvoji partnerských vztahů s vinařskými obcemi Bratislava - Vajnory, Knjaževac a s dalšími. 

Bezpečnost a pořádek:

I když se bezpečnostní situace na Vinohradech v posledních letech viditelně zlepšila, nejsme ještě zcela spokojeni. Budeme i nadále požadovat větší aktivitu a trvalou přítomnost strážníků a policistů na Vinohradech, zvláště v nočních hodinách. Kriminalita a nepořádek všeho druhu do naší obce jednoduše nepatří. Našim přičiněním končí na Vinohradech hrací automaty – zdroj neklidu, nepořádku a potencionálního nebezpečí. Hernám a hracím automatům jsme vyhlásili nulovou toleranci a na ní trváme. Nežádoucí orientaci některých skupin mládeže na toxické látky hodláme zpřetrhat mimo jiné zvýšenou nabídkou kulturního a sportovního vyžití, ale také, ve spolupráci s policií, podporou represivní části boje s užíváním návykových látek.

 

PhDr. Jiří ČEJKA, starosta MČ Brno-Vinohrady